Dating sider i danmark Christiansø

durch  |  27-Apr-2016 18:35

For alle senere ofl"entliggjorte Kort maa dette Kort siges at være brugt som Grundlag, idet man dog har gjort de Ændringer, som nyere Opdagelser har medført. Desværre kendes langtfra altid Observationspunktets nøjagtige Beliggenhed. Som en saadan Klint kan særlig nævnes Nordkysten af Mors, hvor Moleret, i hvert Fald tilsyneladende, kun optræder pletvis. Furthermore, in many cases they do not differ from the material forming the surrounding land, as there is also sand in these areas; or, as for instance is the case with Sallinge Esker in Funen, the esker in many piaces is covered with a mantle of moraine clay, so that on the map it cannot be separated from its surroundings.

dating sider i danmark Christiansø-21dating sider i danmark Christiansø-16dating sider i danmark Christiansø-55

Is dennis hof still dating cami parker - Dating sider i danmark Christiansø

UBRARY ROYAL ONTARIO MUSt UM T Danmarks geologiskp: Undersøgelse. Skønt alt, hvad man kender af Moler, sandsynligvis er løse Flager, vil man dog ved Thisted og Livø Bredninger ligesom paa ældre Kort finde Omraader, hvor Moler er angivet som Kvartærets Underlag. The expression "late-glacial" sand must therefore be inter- preted as: extramarginal sand. Outwash plains have originated as large sand deposits which have been deposited in front of the inland ice by the meltwater rivers in the same manner as those from glaciers, for instance in Iceland, to this day deposit sand and gravel in the form of large plains in front of their margin.

Undertiden vil man i Tabellen kun finde anført »Tertiært Ler« eller lignende; af Kortet vil man da kunne se, til hvilken Etage jeg har ment at burde henføre denne Aflejring. both water and wind (Victor Madsen 1928); another theory is that it is the resuit of a weathering process, whereby the surface layer has been decalcified and, by means of the percolating water, freed of its clay (A. While this motion was going on one can quite well conceive that the varions parts of the soil have been freed of their clay content gradually as they rose to the surface, and that their lime has been washed out while simultaneously the stones were exposed to the grind- ing of the blown sand and have acquired the sand-polished form which is peculiar to the stones of the Stony Sand. The material in the outwash plains, in Denmark called heath sand, is often given the unsuitable name of late-glacial sand; this must not be taken to mean that heath sand dates solely from the late-glacial period, for it was mostly deposited in the most pronouncedly glacial phase of the last glacial period, being the extramarginal deposits of the melt- water rivers. The two forms in which the extramarginal deposits occur are outwash plains and extramarginal river -valley terraces.

Dette beror især paa Kvartærafl ej ringernes meget ulige *) K. Nogen Usikkerhed bliver der dog ofte tilbage, særlig naar Talen er om det yngre Tertiær; her er det i adskillige Tilfælde meget vanskeligt, maaske umuligt, at afgøre, om man har med Oligocæn eller Miocæn at gøre, og jeg tør selvfølgelig ikke hævde, at jeg her overalt har truffet det rette. There are varions théories as to its origin; one opinion is that it is a surface moraine which, while on the surface of the ice, has been well washed out, the lime and clay being removed by the agency of. that this surface layer (which in West Jutland, where it has its main distri- bution, has af ter its deposition gone through an entire glacial period (besides two non-glacial periods) and therefore has long been exposed to an arctic climate which, in the first place, has prevented any growth of vegetation and, in the second place, has promoted arctic conditions in the earth's crust) must have obtained its peculiar character as a conséquence of the so-called "Brodelbewegung" whereby the upper- most layer of the earth has been agitated into a kind of "boiling" motion. 45 erial, the force of the flow and perhaps especially by the duration of the deposition.

Geologisk Kort over Danmark Dybere liggende Dannelser Carte géologique du Danemark Les formations prcqiiaternaires ved J. Som det fremgaar af Kortet, er Prikkerne meget ujevnt fordelte over Landet. I en Egn, hvor man har baade Skrivekridt og daniske Stenarter, er Boremestrenes sædvanlige Betegnelse »Kridt« for Skrivekridtet og »Kalk« eller »Kalk- sten og Flint« for Daniet. In West Jutland sand is widely distributed; to a very great extent it is diluvial sand, but in that part of the country we often find a form that is cailed Stony Sand; it is unstratified and contains hardly any lime.

Albrechtsen modtaget Meddelelser om Boringer, der var særlig vigtige for Fastsættelsen af Grænsen mellem Danium og Paleocæn i Egnen mellem Roskilde og Køge, ligesom det nu ophævede Brændselsnævn ved Statsgeolog V. Særlig kan man ret 6 hyppig være i Tvivl om, li vorvidt man i et givet Tilfælde bør bruge Betegnelsen »Dagpletc eller »Grav«. Sometimes, in continuation of the eskers, it is possible to see parts of the river course where under the ice it has cut down into the substratum and formed deep, elong- ated and irregular valleys, the so-called tunnel valleys.

Forum-Mitarbeiter anzeigen